Οι 4 τροπολογίες για όλα τα προαπαιτούμενα που κατέθεσε η κυβέρνηση.

Οι 4 τροπολογίες για όλα τα προαπαιτούμενα που κατέθεσε η κυβέρνηση.

Τροπολογίες που  ρυθμίζουν τα εκκρεμή ζητήματα για όλα τα προαπαιτούμενα κατέθεσε η κυβέρνηση σε νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας που αφορά στο "Ερευνητικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού".

Οι τροπολογίες που φέρουν τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών ρυθμίζουν το ζήτημα των αναδρομικών του ΕΚΑΣ, θέματα του ΑΔΜΗΕ, του κόφτη δαπανών, των ειδικών μισθολογίων, επιφέρουν αλλαγές στο νέο ΕΝΦΙΑ, αλλά δεν ρυθμίζουν το πρόβλημα που είχε ανακύψει με την πώληση κόκκινων δανείων που φέρουν εγγύηση του Δημοσίου.


Η κυβέρνηση επέλεξε να κλείσει τα ανοικτά θέματα προκειμένου να προχωρήσει η σύνταξη της έκθεσης συμμόρφωσης των θεσμών που θα κλειδώσει την εκταμίευση της δόσης 7,5 δισ. ευρώ, αλλά και να εξασφαλίσει μια θετική απόφαση αύριο από την ΕΚΤ για την επιλεξιμότητα των ελληνικών ομολόγων.


Το θέμα του ΕΚΑΣ
 
Με την πρώτη τροπολογία επέρχονται αλλαγές στον πρόσφατο νόμο για το ασφαλιστικό και ρυθμίζεται το θέμα του ΕΚΑΣ.
Ειδικότερα για το ΕΚΑΣ ορίζεται ως χρόνος εφαρμογής των νέων κριτηρίων χορήγησης του ΕΚΑΣ η 1η Ιουνίου 2016 αντί της 1ης Ιανουαρίου 2016. Αυτή η χρονική μετάθεση σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα κοστίσει στον Προϋπολογισμό 38 εκατ. ευρώ.
Ακόμη, αποσαφηνίζεται πως οι διατάξεις για την οικογενειακή παροχή δεν εφαρμόζονται για τα πρόσωπα των οποίων οι συντάξεις υπολογίζονται σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό (Ν.4387/2016).
Ομοίως, με την τροπολογία καταργούνται ρητά οι διατάξεις του νόμου 2084/1992 που προέβλεπαν πως κατά την συγκεφαλαίωση του συντάξιμου χρόνου των νέων ασφαλισμένων (μετά την 1/1/1993), διάστημα ίσο τουλάχιστον προς έξι μήνες λογίζεται ως έτος.
Στην ίδια βάση προβλέπεται πως για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης που θα περικοπεί σε περίπτωση εργασίας συνταξιούχων του Δημοσίου θα λαμβάνεται εφεξής υπόψη το ύψος του ποσού του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύσει κάθε φορά. Αυτή η ρύθμιση θα επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση για το Δημόσιο σε βάρος των δικαιούχων.


Με την ίδια τροπολογία ρυθμίζεται κατά ενιαίο τρόπο για μισθωτούς και αυτοτελώς απασχολούμενους ο υπολογισμός του ποσού της εφάπαξ παροχής για το χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως και την 31 Δεκεμβρίου 2013.
Επίσης, απαλείφεται από το περιεχόμενο της υφιστάμενης εξουσιοδότησης ο επαναπροσδιορισμός των ποσοστών των εισφορών μισθωτών και εργοδοτών για κυρία σύνταξη και καταργούνται οι ειδικώς οριζόμενοι πόροι ασφαλιστικών ταμείων που έχουν υπαχθεί στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Η παρέμβαση αυτή επιφέρει απώλεια εσόδων 15 εκατ. ευρώ για το ασφαλιστικό σύστημα.


Η τροπολογία προβλέπει πως μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ενσωμάτωσης στη φορολογική διοίκηση όλων των λειτουργιών που σχετίζονται με την υποβολή δηλώσεων καταβολής του φόρου εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και με τη διενέργεια παντός είδους ασφαλιστικών εισφορών, τρεχουσών και ληξιπροθέσμων.
Με την τροπολογία απαλείφεται ο χρονικός προσδιορισμός αποτύπωσης στο οικείο πληροφοριακό σύστημα των στοιχείων κάθε ασφαλισμένου αναφορικά με το ύψος του αθροίσματος κύριας και επικουρικής σύνταξης για την αναπροσαρμογή των καταβαλλομένου επικουρικών συντάξεων.
Τέλος, αποσαφηνίζεται ο τρόπος λειτουργίας του αυτόματους μηχανισμού εξισορρόπησης αναφορικά με την αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων σε περίπτωση ελλειμμάτων του οικείου Ταμείου.


Το θέμα του ΑΔΜΗΕ
 
Με τη δεύτερη τροπολογία τροποποιούνται διατάξεις του Ν.4389/2016 που αναφέρονται σε θέματα δημοπράτησης προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας και ρυθμίζεται το θέμα του ΑΔΜΗΕ.
Συγκεκριμένα, επανακαθορίζεται στους 4 από τους 5 μήνες το χρονικό όριο εντός του οποίου διενεργείται η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη στρατηγικού επενδυτή στον οποίο θα μεταβιβαστούν οι μετοχές έκδοσης του ΑΔΜΗΕ. Αυτό σημαίνει πως η διαδικασία πηγαίνει για τον Οκτώβριο.


Ακόμη, προσδιορίζεται ρητά το χρονικό διάστημα από την υποβολή δεσμευτικών προσφορών εντός του οποίου η ΔΕΗ θα πρέπει να έχει λάβει γνωμοδότηση από διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή σχετικά με το δίκαιο και εύλογο του προσφερόμενου τιμήματος και την αντικειμενικότητα της διαδικασίας προκειμένου να προβεί στη σύναψη αγοροπωλησίας μετοχών έκδοσης του ΑΔΗΜΕ με τον προτιμητέο επενδυτή.
Επίσης, επαναδιατυπώνεται ο τρόπος υπολογισμού της προς δημοπράτηση ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να επιτευχθεί η ανακατανομή των μεριδίων στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεμένο σύστημα, των μεριδίων της ΔΕΗ και των εναλλακτικών παρόχων.
Τέλος, ορίζεται ότι ελεγκτικοί μηχανισμοί που θα εξειδικευτούν στον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών θα αναπτυχτούν και θα εφαρμοσθούν από τη ΡΑΕ και το Λειτουργό της Αγοράς προκειμένου να διασφαλίζεται ο υγιείς ανταγωνισμός.
Ειδικά μισθολόγια και «κόφτης»
 
Με την τρίτη τροπολογία ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τα ειδικά μισθολόγια, τον ΕΝΦΙΑ και το νέο υπέρ- ταμείο αποκρατικοποιήσεων.


Για τα ειδικά μισθολόγια προβλέπεται πως η αναστολή για τη διετία 2017-2018 κάθε μισθολογικής ωρίμανσης και προαγωγής των λειτουργών και υπαλλήλων που αμείβονται με ιδικά μισθολόγια δεν εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις ισοδύναμης καθαρής εξοικονόμησης δαπανών εξειδικεύονται και νομοθετούνται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 και τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2017.
Με την ίδια τροπολογία καταργείται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2016 ο μειωμένος συντελεστές 3,5 τοις χιλίοις επί της συνολικής αξίας των οριζομένων δικαιωμάτων του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ στα μη ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και αυξάνεται στο 5,5 τοις χιλίοις όπως στα ΝΠΔΔ και στις νομικές οντοτήτες. Από τη συγκεκριμένη διάταξη θα επέλθει αύξηση των εσόδων του προϋπολογισμού κατά 6,5 εκατ. ευρώ.
Ακόμη, στην τρίτη τροπολογεί εμπεριέχονται διευκρινήσεις για τον «κόφτη» δαπανών και ξεκαθαρίζεται πως στην ετήσια έκθεση που θα συντάσσεται από τον υπουργό Οικονομικών και θα γνωστοποιείται στη Βουλή και την Κομισιόν θα περιχέονται το ποσό και το ποσοστό επί του ΑΕΠ των δημοσιονομικών μέτρων προσαρμογής σε καθαρή βάση, δηλαδή μετά την αφαίρεση της δημοσιονομικής επίπτωσης επί των εσόδων του προϋπολογισμού της γενικής κυβέρνησης.
Μια εκ των διευκρινήσεων είναι πως η αναστολή επιβολής του κοφτή σε περίπτωση φυσικών καταστροφών και ανωτέρας βίας θα γίνεται κατόπιν συμφωνίας με του θεσμούς και όχι κατόπιν διαβούλευσης. Ακόμη, με την τροπολογία διασαφηνίζεται και ο μαθηματικός τύπος βάσει του οποίου θα μειώνονται τα ανώτατα όρια εκτέλεσης των δαπανών του προϋπολογισμού της γενικής κυβέρνησης.
Τέλος, με την ιδία τροπολογία επέρχονται αλλαγές στο νέο υπέρ -ταμείο αποκρατικοποιήσεων και προβλέπεται πως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά τη διανομή των κερδών του θα μεταφέρει τα ποσά απευθείας στο Ελληνικό Δημόσιο και όχι στο νέο υπερ- ταμείο.

 


Τα «κόκκινα δάνεια»
 
Με την τέταρτη τροπολογία επέρχονται αλλαγές στον προσφάτως ψηφισθέντα νόμο για τα «κόκκινα δάνεια», χωρίς να περιλαμβάνεται διάταξη για τα εγγυημένα δάνεια από το Ελληνικό Δημόσιο.
Συγκεκριμένα, τροποποιείται η προϋπόθεση καταβολής σε μετρητά και σε τραπεζικό λογαριασμό ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος του ποσού των 4,5 εκατ. ευρώ ως ελάχιστο κεφάλαιο ΕΔΑΔΠ για να λάβει άδεια να χορηγεί νέα δάνεια και πιστώσεις. Με την αλλαγή που επέρχεται μπορεί η Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) το ποσό να το καταθέτει και σε τράπεζα του εξωτερικού.
Ακόμη, προβλέπεται πως καταβάλλονται μόνον πάγια τέλη 20 ευρώ για κάθε καταχώρηση ή εγγραφή ή σημείωση σε οποιοδήποτε δημόσιο βιβλίο ή μητρώο που τηρείται σε υποθηκοφυλάκιο ή κτηματολόγιο για τη μεταβολή του δικαιούχου υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης ή ενεχύρου, αποκλειόμενης οιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης αμοιβής ή τέλους.
Η ίδια τροπολογία ρυθμίζει και το θέμα της Εγνατίας Οδού και σημειώνει πως οι διατάξει του Ν. 4388/2016 αναφορικά με το καθορισμό τελών διοδίων κατά τη χωροθέτηση νέων μετωπικών σταθμών διοδίων εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας για την Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονες της.


cnn.gr

Συντάκτης: Nafsika Tsafonia

Δημοφιλείς

Ο καιρός

SP_WEATHER_BREEZY

11°C

Αθήνα

Scattered showers

8°C

Θεσσαλονίκη

Mostly sunny

15°C

Ηράκλειο

Ζώδια

 • Σχετικά Άρθρα

  Όπως προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης

  ΕΝΦΙΑ και για τα ακίνητα που έχουν οι Έλληνες στο εξωτερικό προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης μιλώντας σε συνέδριο για την αγορά ακινήτων.

  Παράλληλα ανακοίνωσε ότι από το 2016 όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα γίνονται ηλεκτρονικά, ενώ τοποθέτησε χρονικά στο Σεπτέμβριο του 2016 το νέο σύστημα αντικειμενικών τιμών των ακινήτων οι οποίες θα προσεγγίζουν τις εμπορικές τιμές, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

  Για τον ΕΝΦΙΑ εξωτερικού ο υπουργός είπε ότι θα αξιοποιηθούν τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών και δείχνουν ότι σε Έλληνες ανήκουν 3.200 ακίνητα στο Λονδίνο.

  Επικαλούμενος το παράδειγμα Μόντι στην Ιταλία με τη φορολόγηση ιδιοκτησιών Ιταλών στο εξωτερικό είπε ότι είναι λάθος να πληρώνει ο κάτοικος Ελλάδας ΕΝφΙΑ , και ούτε ένα ευρώ φόρο ο ιδιοκτήτης ακινήτου στο εξωτερικό.

  Για τις μεταβιβάσεις ακινήτων είπε ότι το 2016 θα γίνονται ηλεκτρονικά. Το επόμενο έτος θα δημιουργηθεί μια ειδική φόρμα στο taxis στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι συμβολαιογράφοι για να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους.

  Σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου που διεκπεραιώνουν, θα μπαίνουν στο σύστημα, θα καταχωρούν τα στοιχεία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και των αντισυμβαλλόμενων, η εφορία μέσω taxis θα προσδιορίζει τον φόρο, θα εκτυπώνεται η γνωστή Ταυτότητα Οφειλής, και θα πληρώνεται ο φόρος. Έτσι θα έχουμε ηλεκτρονικούς ελέγχους και διασταυρώσεις.

  "Μέχρι σήμερα οι εφαρμογές του κεφαλαίου είχαν μείνει έξω από το ΤΑΧΙS. Αν ψάξει κανείς στους φακέλους που συσσωρεύονται στις εφορίες θα βρει ότι εκκρεμούν έσοδα προς είσπραξη...

  Από το 2016 ξεχάστε όλα όσα ξέρατε με τη κτηματαγορά. Όλα αυτά τελειώνουν, με την ηλεκτρονική φόρμα που θα καθιερωθεί στο Taxis", είπε ο κ. Αλεξιάδης.

  Για τις αντικειμενικές αξίες είπε οτι το Σεπτέμβριο του 2016 θα έχει ολοκληρωθεί ένα σύστημα κοντά στις εμπορικές αξίες. Για το περιουσιολόγιο διευκρίνισε ότι ξεκινά το Νοέμβριο του 2015.

  madata

 • Σχετικά Άρθρα

  Δείτε τι θα περιέχει το νομοσχέδιο!

  Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις σε όλα τα τα επίπεδα στο εσωτερικό της χώρας, μετά την επίτευξη συμφωνίας Αθήνας – πιστωτών.

   

  Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα που προβλέπει η συμφωνία κυβέρνησης και δανειστών.

   

  Βασικό κομμάτι των φορολογικών μέτρων της συμφωνίας αποτελούν οι ανακατατάξεις στο ΦΠΑ η αύξηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης καθώς και οι αλλαγές στη φορολογία των αγροτών.

   

  Συγκεκριμένα θα προβλέπονται:

   

  Η θέσπιση τριών συντελεστών ΦΠΑ ( 6%, 13% και 23%)

  • Ο χαμηλός συντελεστής 6% θα περιλαμβάνει τα φάρμακα, τα βιβλία και τα  εισιτήρια θεάτρων.
  • Ο μεσαίος συντελεστής  13% θα περιλαμβάνει τα φρέσκα τρόφιμα, την   ενέργεια ( τιμολόγια ΔΕΗ, φυσικού αερίου),  το  νερό ( εκτός τέλη αποχέτευσης) τη διαμονή σε ξενοδοχεία.
  • Στον υψηλό συντελεστής ΦΠΑ 23% θα υπάγονται όλα τα τυποποιημένα  τρόφιμα, οι μεταφορές ( ταξί, εισιτήρια λεωφορείων, πλοίων, κτλ) η εστίαση, οι επισκευαστικές υπηρεσίες, οι  ιατρικές υπηρεσίες, τα εισιτήρια  θεαμάτων.   

   

  Στο νομοσχέδιο θα προβλέπεται η σταδιακή  κατάργηση του ειδικού καθεστώτος στα νησιά του Αιγαίου,  με διατήρηση  αρχικά  μόνο στα απομακρυσμένα νησιά  έως το τέλος του 2016  όποτε και θα γίνει η πλήρης κατάργηση. Ακόμη, θα υπάρξει εισοδηματική ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων κατοίκων των νησιών.

   

  Σε ότι αφορά τη φορολογία φυσικών προσώπων, αγροτών και επιχειρήσεων θα προβλέπεται:

  • Η αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης από 1/1/2015 με νέους  συντελεστές από 0,7% έως 8% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος
  • Η αύξηση από το 10% στο 13% του  φόρου πολυτελούς διαβίωσης για τα ΙΧ άνω των 2.500 κυβικών,  πισίνες ,  τα αεροσκάφη  και σκάφη αναψυχής  άνω των 5 μέτρων.
  • Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή των αγροτών από το 13%  στο 26%
  • Η κατάργηση της επιδότησης πετρελαίου για τις αγροτικές καλλιέργειες
  • Αυστηρότερα κριτήρια για την προσδιορισμό των κατ” επάγγελμα αγροτών
  • Αύξηση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων από το 26% στο 28%
  • Αύξηση της προκαταβολή του φόρου των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών στο  100%.

   

  Πηγή: ert.gr

 • Σχετικά Άρθρα

  Τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσουν μετά την επίτευξη συμφωνίας;

  Μετά απο 17 ώρες συζητήσεων στην Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ευρωζώνης και έξι μήνες σκληρών διαπραγματεύσεων, Ελλάδα και δανειστές κατέληξαν επιτέλους σε συμφωνία.

   

  "Δεν υπάρχει Grexit" δήλωσε ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν Κλόντ Γιουνκέρ, ενώ ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκου Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, έκανε λόγο για "εποικοδομητική στάση" της Αθήνας, η οποία βοήθησε στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.


  Ο πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Νταισελμπλουμ, δήλωσε ότι τα μέτρα που συμφωνήθηκαν πρέπει να ψηφιστούν το ταχύτερο δυνατόν απο την ελληνική Βουλή κι αν αυτό συμβεί την Τρίτη και την Τετάρτη, τότε το Eurogroup θα μπορέσει να συνεδριάσει την τετάρτη και τα άλλα εθνικά κοινοβούλια θα μπορέσουν να δώσουν την έγκρισή τους για το τρίτο πακέτο στήριξης.


  Σε ότι αφορά το ταμείο των 50 δισ. ο κ. Νταισελμπλουμ δήλωσε ότι θα ιδρυθεί και θα έχει ως έδρα την Αθήνα και όχι το Λουξεμβούργο, όπως είχε αρχικά προταθεί. Η διακυβέρνησή του θα γίνεται απο συμβούλιο ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων. Το ταμείο αυτό θα χρησιμοποιηθεί κατά 50% για την αποπληρωμή μέρους του χρέους και 50% για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και επενδύσεις.

   

  Η γερμανίδα καγκελάριος, Α. Μέρκελ, μιλώντας αμέσως μετά την Σύνοδο Κορυφής, δήλωσε ότι πρέπει να ψηφιστούν τα προαπαιτούμενα έως 15 Ιουλίου - δηλαδή ΦΠΑ, συνταξιοδοτικό, την ανεξρτησία της Στατιστικής Αρχής, τα εργασιακά, το σύστημα για την επαναλειτουργία των τραπεζών και αλλαγές στον κώδικα δημόσιας διοίκησης.


  "Η Ελλάδα πρέπει να αναιρέσει όλους τους νόμους που ψηφίστηκαν στις αρχές Φεβρουαρίου", δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Μέρκελ.

   

  Πηγή: kathimerini.gr

 • Σχετικά Άρθρα

  Δείτε γιατί!

  Δεν θα είναι απόψε στη βουλή για να ψηφίσει ο Γιάνης Βαρουφάκης, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στο Twitter, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στον Ευκλείδη Τσακαλώτο. 

   

  "Στην ΚΟ το πρωί δήλωσα πως στηρίζω απόλυτα τον Ευκλείδη Τσακαλώτος στοτν αγώνα που θα δώσει στο Eurogroup, ιδίως υπέρ του πλάνου μας για το χρέος" διευκρίνισε.

   

  "Το ότι δεν θα είμαι στη βουλή απόψε να ψηφίσω δια ζώσης, οφείλεται σε οικογενειακούς λόγους - οφείλεται σε οικογενειακούς λόγους -((προλαμβάνω τις διάφορες... ερμηνείες)" έγραψε ο κ. Βαρουφάκης στο λογαριασμό του. 

   

  Πηγή: enikos.gr

 • Σχετικά Άρθρα

  Δείτε τι περιλαμβάνει και ποιοι υπουργοί δεν υπέγραψαν την ελληνική πρόταση!

  Με τη μορφή του κατεπείγοντος και βάση του άρθρου 109 το κανονισμού της Βουλή θα συζητηθεί η ελληνική πρόταση προς τους Θεσμούς η οποία μάλιστα θα τεθεί σε ψηφοφορία.


  Η δέσμη προτάσεων της ελληνικής κυβέρνησης προς τους θεσμούς κατατέθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Βουλή ως σχέδιο νόμου "για τη διαπραγμάτευση και σύναψη δανειακής σύμβασης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM)", προκειμένου να ζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος η εξουσιοδότηση προς τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη, τον υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον υπουργό Επικρατείας, Νίκο Παππά, να διαπραγματευθούν επί τη βάσει αυτού του κειμένου.

   

  Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή που προβλέπεται στα άρθρα 74 παρ. 2, 76 παρ. 4 του Συντάγματος και 109 του Κανονισμού της Βουλής, που αφορούν νομοσχέδια και προτάσεις νόμων που χαρακτηρίζονται από την κυβέρνηση ως κατεπείγοντα.

   

  Ποια είναι η διαδικασία:

   

  Άρθρο 109: Kατεπείγoντα νομοσχέδια και πρoτάσεις νόμων

   

  1. Tα νομοσχέδια και oι πρoτάσεις νόμων πoυ χαρακτηρίζoνται από την Kυβέρνηση ως κατεπείγoντα κατά τo άρθρo 76 παρ. 4 τoυ Συντάγματoς παραπέμπoνται αμέσως μετά την κατάθεσή τoυς στην αρμόδια επιτρoπή. O Πρόεδρoς της Boυλής oρίζει ανάλoγη πρoθεσμία για την υπoβoλή της έκθεσης σύμφωνα με τo άρθρo 89 παρ. 4.

   

  2. Aν η επιτρoπή απoδεχθεί τo χαρακτηρισμό τoυ κατεπείγoντoς, πρoβαίνει στην επεξεργασία και την εξέταση τoυ νομοσχεδίoυ ή της πρότασης νόμoυ σε μία συνεδρίαση.

   

  3. Aμέσως μετά την υπoβoλή της έκθεσης της επιτρoπής ή την πάρoδo της πρoθεσμίας για την υπoβoλή της, τα νομοσχέδια και oι πρoτάσεις νόμων της πρoηγoύμενης παραγράφoυ εγγράφoνται κατά πρoτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη κατά παρέκκλιση τoυ άρθρoυ 91 παρ. 7.

   

  4. H συζήτηση και ψήφιση των κατεπειγόντων νομοσχεδίων και κατεπειγoυσών πρoτάσεων νόμων oλoκληρώνεται σε μία συνεδρίαση, πoυ διαρκεί κατ’ ανώτατo όριo δέκα ώρες.

   

  5. Στην αρχή της συνεδρίασης η Boυλή μπoρεί μετά πρόταση τoυ Πρoέδρoυ της να καθoρίσει τo χρόνo πoυ θα διατεθεί για την καταρχήν και την κατ’ άρθρo συζήτηση.

   

  6. Aν για oπoιoνδήπoτε λόγo δεν ληφθεί απόφαση της Boυλής σύμφωνα με την πρoηγoύμενη παράγραφo διατίθενται τέσσερις ώρες για την καταρχήν και έξι ώρες για την κατ’ άρθρo συζήτηση.

   

  7. Στην καταρχήν και στην κατ’ άρθρo συζήτηση μετέχoυν, εκτός από τoυς εισηγητές, o Πρωθυπoυργός ή o αρμόδιoς Yπoυργός, oι Πρόεδρoι των Koινoβoυλευτικών Oμάδων και από ένας εκπρόσωπός τoυς. H oμιλία τoυς περιoρίζεται στo ένα δεύτερo (1/2) τoυ χρόνoυ πoυ πρoβλέπεται από τα άρθρα 97 και 103.

   

  8. Mετά την εξάντληση τoυ καταλόγoυ των oμιλητών της πρoηγoύμενης παραγράφoυ και σε κάθε περίπτωση μετά τη συμπλήρωση τoυ δεκαώρoυ κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση σε oπoιoδήπoτε στάδιo και αν βρίσκεται και διεξάγεται η ψηφoφoρία καταρχήν, κατ’ άρθρo και στo σύνoλo.

   

  Σημειώνεται πως χθες, ο υπ. Οικονομικών της Γερμανίας, Β. Σόιμπλε, ζήτησε τα "προαπαιτούμενα" για να προχωρήσουμε στη συμφωνία. Κοινώς, τη σύμφωνη γνώμη της ελληνικής Βουλής που θα είναι και ένα δείγμα καλής θέλησης για την Μπούντεσταγκ.

   

  Η ελληνική πρόταση που κατατέθηκε προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας [ESM] αφορά τη χρηματοδότηση των δανειακών αναγκών της χώρας από την 01/07/2015 έως τις 30/06/2018, για τρία δηλαδή χρόνια.

   

  Περιλαμβάνει ακόμα την ρύθμιση του χρέους καθώς και εμπροσθοβαρές αναπτυξιακό πακέτο ύψους 35 δισ., αναφέρουν κυβερνητικοί κύκλοι.

   

  Στην πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης οι στόχοι πρωτογενούς πλεονάσματος [1%, 2% και 3% του ΑΕΠ] θα επανεξεταστούν, καθώς τα δεδομένα έχουν μεταβληθεί.

   

  -Τα βασικά τρόφιμα και ο ΦΠΑ στα ξενοδοχεία είναι στο 13%. Διατηρείται η έκπτωση του ΦΠΑ στα νησιά μέχρι το τέλος του 2016, εκτός από τα πλουσιότερα και πιο τουριστικά. Η κατάργηση της έκπτωσης στα απομακρυσμένα νησιά θα γίνει στο τέλος του 2016 και όταν θα έχει δημιουργηθεί μηχανισμός αποζημίωσης των μόνιμων κατοίκων. Οι συντελεστές ΦΠΑ θα επανεξεταστούν στο τέλος του 2016.

   

  - Το ΕΚΑΣ θα χορηγείται μέχρι τον Ιανουάριο του 2020, οπότε και θα έχει δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο κοινωνικής πρόνοιας.

   

  - Αναστολή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος μέχρι τον Οκτώβριο του 2015, που θα έρθει προς ψήφιση νέα νομοθεσία.

   

  -Σταδιακή κατάργηση της ειδικής φορολογικής μεταχείρισης για τους αγρότες με ομαλή αποκλιμάκωση της επιδότησης πετρελαίου που θα απορροφηθεί από την πτώση των διεθνών τιμών.

   

  -Αύξηση του εταιρικού φόρου από 26% στο 28%.

   

  -Νέα πρόταση για ολοκληρωμένο σχέδιο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής με:

   

  ** έλεγχο των αδήλωτων καταθέσεων μέσω διασταύρωσης των τραπεζικών συναλλαγών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

   

  ** εισαγωγή προγράμματος εθελοντικής δήλωσης με τις κατάλληλες ποινές, κίνητρα και διαδικασίες βεβαίωσης σύμφωνα με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές,

   

  ** αίτηση στις χώρες μέλη της ΕΕ για παροχή δεδομένων σχετικά με την ιδιοκτησία ελλήνων και την προέλευσή της

   

  -Θέσπιση περιουσιολογίου.

   

  -Ο νέος νόμος για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις θα είναι έτοιμος το τελευταίο τρίμηνο του 2015.

   

  -Στις αγορές προϊόντων, η κυβέρνηση:

   

  ** Θα διατηρήσει το σημερινό καθεστώς για τα ΜΗΣΥΦΑ [Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα], ψωμί, γάλα, Κυριακές.

   

  ** Θα μειώσει τη γραφειοκρατία με τη δημιουργία «one stop shop» για τις επιχειρήσεις.

   

  -Μείωση συντελεστή σε φάρμακα, βιβλία, εισιτήρια θεάτρου σε 6% από 6,5%.

   

  -Βελτίωση του ποινικού δικαίου για τη φοροδιαφυγή.

   

  -Αύξηση φόρου ναυτιλιακών επιχειρήσεων και κατάργηση προνομίων εφοπλιστών.

   

  -Αύξηση φόρου πολυτελείας και εφαρμογή του και στα σκάφη αναψυχής.

   

  -'Αμεση εφαρμογή του φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων.

   

  -Εισαγωγή σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ νέων μεταρρυθμίσεων για το σπάσιμο των καρτέλ σε χονδρικό εμπόριο, κατασκευές, ηλεκτρονικό εμπόριο, μέσα ενημέρωσης.

   

  Αξίζει να αναφέρουμε, πως η πρόταση δεν υπεγράφη από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη και τον Πάνο Καμμένο:

   

  Ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παναγιώτης Λαφαζάνης, είχε εκφράσει από το πρωί της Πέμπτης τις αντιρρήσεις του.

   

  "Το "όχι" του ελληνικού λαού δεν πρόκειται να μετατραπεί σε ταπεινωτικό "ναι" σε καινούργια μνημονιακά κρεματόρια" ανέφερε ο κ. Λαφαζάνης μιλώντας σε ενεργειακό συνέδριο και πρόσθεσε:

   

  "Ξέρουμε ότι εδώ που φτάσαμε, όλες οι επιλογές είναι δύσκολες και δύσβατες. Η χειρότερη όμως, η πιο εξοντωτική, ταπεινωτική και ανυπόφορη είναι μια συμφωνία παράδοσης, λεηλασίας και υποταγής της χώρας και του λαού. Αυτήν την επιλογή δεν θα την κάνουμε ποτέ, όχι μόνο γιατί θα φέρει ακόμα μεγαλύτερο πόνο στους Έλληνες πολίτες, αλλά και γιατί είναι μια επιλογή χωρίς αύριο και προοπτική".

   

  Ο κ. Καμμένος το απόγευμα της Πέμπτης εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου απέφυγε να απαντήσει εάν συμφωνεί με το τελικό κείμενο παραπέμποντας τους δημοσιογράφους στο κοινό ανακοινωθέν της σύσκεψης πολιτικών αρχηγών της περασμένης Πέμπτης.

   

  Πηγή: news247.gr

Δημοφιλείς

Ο καιρός

SP_WEATHER_BREEZY

11°C

Αθήνα

Scattered showers

8°C

Θεσσαλονίκη

Mostly sunny

15°C

Ηράκλειο

Ζώδια