Οι 4 τροπολογίες για όλα τα προαπαιτούμενα που κατέθεσε η κυβέρνηση.

Οι 4 τροπολογίες για όλα τα προαπαιτούμενα που κατέθεσε η κυβέρνηση.

Τροπολογίες που  ρυθμίζουν τα εκκρεμή ζητήματα για όλα τα προαπαιτούμενα κατέθεσε η κυβέρνηση σε νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας που αφορά στο "Ερευνητικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού".

Οι τροπολογίες που φέρουν τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών ρυθμίζουν το ζήτημα των αναδρομικών του ΕΚΑΣ, θέματα του ΑΔΜΗΕ, του κόφτη δαπανών, των ειδικών μισθολογίων, επιφέρουν αλλαγές στο νέο ΕΝΦΙΑ, αλλά δεν ρυθμίζουν το πρόβλημα που είχε ανακύψει με την πώληση κόκκινων δανείων που φέρουν εγγύηση του Δημοσίου.


Η κυβέρνηση επέλεξε να κλείσει τα ανοικτά θέματα προκειμένου να προχωρήσει η σύνταξη της έκθεσης συμμόρφωσης των θεσμών που θα κλειδώσει την εκταμίευση της δόσης 7,5 δισ. ευρώ, αλλά και να εξασφαλίσει μια θετική απόφαση αύριο από την ΕΚΤ για την επιλεξιμότητα των ελληνικών ομολόγων.


Το θέμα του ΕΚΑΣ
 
Με την πρώτη τροπολογία επέρχονται αλλαγές στον πρόσφατο νόμο για το ασφαλιστικό και ρυθμίζεται το θέμα του ΕΚΑΣ.
Ειδικότερα για το ΕΚΑΣ ορίζεται ως χρόνος εφαρμογής των νέων κριτηρίων χορήγησης του ΕΚΑΣ η 1η Ιουνίου 2016 αντί της 1ης Ιανουαρίου 2016. Αυτή η χρονική μετάθεση σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα κοστίσει στον Προϋπολογισμό 38 εκατ. ευρώ.
Ακόμη, αποσαφηνίζεται πως οι διατάξεις για την οικογενειακή παροχή δεν εφαρμόζονται για τα πρόσωπα των οποίων οι συντάξεις υπολογίζονται σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό (Ν.4387/2016).
Ομοίως, με την τροπολογία καταργούνται ρητά οι διατάξεις του νόμου 2084/1992 που προέβλεπαν πως κατά την συγκεφαλαίωση του συντάξιμου χρόνου των νέων ασφαλισμένων (μετά την 1/1/1993), διάστημα ίσο τουλάχιστον προς έξι μήνες λογίζεται ως έτος.
Στην ίδια βάση προβλέπεται πως για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης που θα περικοπεί σε περίπτωση εργασίας συνταξιούχων του Δημοσίου θα λαμβάνεται εφεξής υπόψη το ύψος του ποσού του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύσει κάθε φορά. Αυτή η ρύθμιση θα επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση για το Δημόσιο σε βάρος των δικαιούχων.


Με την ίδια τροπολογία ρυθμίζεται κατά ενιαίο τρόπο για μισθωτούς και αυτοτελώς απασχολούμενους ο υπολογισμός του ποσού της εφάπαξ παροχής για το χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως και την 31 Δεκεμβρίου 2013.
Επίσης, απαλείφεται από το περιεχόμενο της υφιστάμενης εξουσιοδότησης ο επαναπροσδιορισμός των ποσοστών των εισφορών μισθωτών και εργοδοτών για κυρία σύνταξη και καταργούνται οι ειδικώς οριζόμενοι πόροι ασφαλιστικών ταμείων που έχουν υπαχθεί στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Η παρέμβαση αυτή επιφέρει απώλεια εσόδων 15 εκατ. ευρώ για το ασφαλιστικό σύστημα.


Η τροπολογία προβλέπει πως μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ενσωμάτωσης στη φορολογική διοίκηση όλων των λειτουργιών που σχετίζονται με την υποβολή δηλώσεων καταβολής του φόρου εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και με τη διενέργεια παντός είδους ασφαλιστικών εισφορών, τρεχουσών και ληξιπροθέσμων.
Με την τροπολογία απαλείφεται ο χρονικός προσδιορισμός αποτύπωσης στο οικείο πληροφοριακό σύστημα των στοιχείων κάθε ασφαλισμένου αναφορικά με το ύψος του αθροίσματος κύριας και επικουρικής σύνταξης για την αναπροσαρμογή των καταβαλλομένου επικουρικών συντάξεων.
Τέλος, αποσαφηνίζεται ο τρόπος λειτουργίας του αυτόματους μηχανισμού εξισορρόπησης αναφορικά με την αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων σε περίπτωση ελλειμμάτων του οικείου Ταμείου.


Το θέμα του ΑΔΜΗΕ
 
Με τη δεύτερη τροπολογία τροποποιούνται διατάξεις του Ν.4389/2016 που αναφέρονται σε θέματα δημοπράτησης προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας και ρυθμίζεται το θέμα του ΑΔΜΗΕ.
Συγκεκριμένα, επανακαθορίζεται στους 4 από τους 5 μήνες το χρονικό όριο εντός του οποίου διενεργείται η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη στρατηγικού επενδυτή στον οποίο θα μεταβιβαστούν οι μετοχές έκδοσης του ΑΔΜΗΕ. Αυτό σημαίνει πως η διαδικασία πηγαίνει για τον Οκτώβριο.


Ακόμη, προσδιορίζεται ρητά το χρονικό διάστημα από την υποβολή δεσμευτικών προσφορών εντός του οποίου η ΔΕΗ θα πρέπει να έχει λάβει γνωμοδότηση από διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή σχετικά με το δίκαιο και εύλογο του προσφερόμενου τιμήματος και την αντικειμενικότητα της διαδικασίας προκειμένου να προβεί στη σύναψη αγοροπωλησίας μετοχών έκδοσης του ΑΔΗΜΕ με τον προτιμητέο επενδυτή.
Επίσης, επαναδιατυπώνεται ο τρόπος υπολογισμού της προς δημοπράτηση ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να επιτευχθεί η ανακατανομή των μεριδίων στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεμένο σύστημα, των μεριδίων της ΔΕΗ και των εναλλακτικών παρόχων.
Τέλος, ορίζεται ότι ελεγκτικοί μηχανισμοί που θα εξειδικευτούν στον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών θα αναπτυχτούν και θα εφαρμοσθούν από τη ΡΑΕ και το Λειτουργό της Αγοράς προκειμένου να διασφαλίζεται ο υγιείς ανταγωνισμός.
Ειδικά μισθολόγια και «κόφτης»
 
Με την τρίτη τροπολογία ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τα ειδικά μισθολόγια, τον ΕΝΦΙΑ και το νέο υπέρ- ταμείο αποκρατικοποιήσεων.


Για τα ειδικά μισθολόγια προβλέπεται πως η αναστολή για τη διετία 2017-2018 κάθε μισθολογικής ωρίμανσης και προαγωγής των λειτουργών και υπαλλήλων που αμείβονται με ιδικά μισθολόγια δεν εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις ισοδύναμης καθαρής εξοικονόμησης δαπανών εξειδικεύονται και νομοθετούνται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 και τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2017.
Με την ίδια τροπολογία καταργείται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2016 ο μειωμένος συντελεστές 3,5 τοις χιλίοις επί της συνολικής αξίας των οριζομένων δικαιωμάτων του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ στα μη ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και αυξάνεται στο 5,5 τοις χιλίοις όπως στα ΝΠΔΔ και στις νομικές οντοτήτες. Από τη συγκεκριμένη διάταξη θα επέλθει αύξηση των εσόδων του προϋπολογισμού κατά 6,5 εκατ. ευρώ.
Ακόμη, στην τρίτη τροπολογεί εμπεριέχονται διευκρινήσεις για τον «κόφτη» δαπανών και ξεκαθαρίζεται πως στην ετήσια έκθεση που θα συντάσσεται από τον υπουργό Οικονομικών και θα γνωστοποιείται στη Βουλή και την Κομισιόν θα περιχέονται το ποσό και το ποσοστό επί του ΑΕΠ των δημοσιονομικών μέτρων προσαρμογής σε καθαρή βάση, δηλαδή μετά την αφαίρεση της δημοσιονομικής επίπτωσης επί των εσόδων του προϋπολογισμού της γενικής κυβέρνησης.
Μια εκ των διευκρινήσεων είναι πως η αναστολή επιβολής του κοφτή σε περίπτωση φυσικών καταστροφών και ανωτέρας βίας θα γίνεται κατόπιν συμφωνίας με του θεσμούς και όχι κατόπιν διαβούλευσης. Ακόμη, με την τροπολογία διασαφηνίζεται και ο μαθηματικός τύπος βάσει του οποίου θα μειώνονται τα ανώτατα όρια εκτέλεσης των δαπανών του προϋπολογισμού της γενικής κυβέρνησης.
Τέλος, με την ιδία τροπολογία επέρχονται αλλαγές στο νέο υπέρ -ταμείο αποκρατικοποιήσεων και προβλέπεται πως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά τη διανομή των κερδών του θα μεταφέρει τα ποσά απευθείας στο Ελληνικό Δημόσιο και όχι στο νέο υπερ- ταμείο.

 


Τα «κόκκινα δάνεια»
 
Με την τέταρτη τροπολογία επέρχονται αλλαγές στον προσφάτως ψηφισθέντα νόμο για τα «κόκκινα δάνεια», χωρίς να περιλαμβάνεται διάταξη για τα εγγυημένα δάνεια από το Ελληνικό Δημόσιο.
Συγκεκριμένα, τροποποιείται η προϋπόθεση καταβολής σε μετρητά και σε τραπεζικό λογαριασμό ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος του ποσού των 4,5 εκατ. ευρώ ως ελάχιστο κεφάλαιο ΕΔΑΔΠ για να λάβει άδεια να χορηγεί νέα δάνεια και πιστώσεις. Με την αλλαγή που επέρχεται μπορεί η Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) το ποσό να το καταθέτει και σε τράπεζα του εξωτερικού.
Ακόμη, προβλέπεται πως καταβάλλονται μόνον πάγια τέλη 20 ευρώ για κάθε καταχώρηση ή εγγραφή ή σημείωση σε οποιοδήποτε δημόσιο βιβλίο ή μητρώο που τηρείται σε υποθηκοφυλάκιο ή κτηματολόγιο για τη μεταβολή του δικαιούχου υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης ή ενεχύρου, αποκλειόμενης οιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης αμοιβής ή τέλους.
Η ίδια τροπολογία ρυθμίζει και το θέμα της Εγνατίας Οδού και σημειώνει πως οι διατάξει του Ν. 4388/2016 αναφορικά με το καθορισμό τελών διοδίων κατά τη χωροθέτηση νέων μετωπικών σταθμών διοδίων εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας για την Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονες της.


cnn.gr

Σχετικά Άρθρα