Διαχείριση Εργατικού Δυναμικού

traceprologo

 

Οι επιχειρήσεις παραγωγής κάθε μεγέθους έχουν πλέον τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το εργατικό δυναμικό τους και να επιτύχουν τη μέγιστη κερδοφορία

Η διαχείριση του εργατικού δυναμικού είναι ζωτικής σημασίας για τη βιομηχανία παραγωγής. Το ενημερωμένο και καλά καθοδηγούμενο προσωπικό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συνολική εκτέλεση των λειτουργιών παραγωγής.
Ως μέρος ενός λογισμικού που ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών παραγωγής, καθώς και τη συνολική ροή εργασίας και τη διαχείριση εργασιών, το TracePro βοηθά τον επόπτη παραγωγής να σχεδιάσει, να προγραμματίσει, και να αναθέσει εργασίες στο προσωπικό. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης του αντίκτυπου που έχει το προσωπικό στις εργασίες ανά λειτουργία, ρόλο, αγαθό και προϊόν. Αυτές οι συμβουλές ως προς τις δυνατότητες που υπάρχουν τελειοποιεί την κατανομή του εργατικού δυναμικού και τη συμβολή του.
Οι ανατεθείσες εργασίες και τα επακόλουθα καθήκοντα εμφανίζονται στις κατάλληλες συσκευές (κινητά ή σταθερά βιομηχανικά τερματικά) στο χώρο παραγωγής. Οι συσκευές αυτές χρησιμοποιούνται τόσο για να καθοδηγήσουν τους εργαζομένους βήμα-βήμα στην εκτέλεση της ανατεθείσας εργασίας / καθήκοντος όσο και για να συλλέξουν και να καταγράψουν τους χρόνους εργασίας των εργαζομένων σε κάθε ένα από αυτά, σε πραγματικό χρόνο.
Το TracePro Labor Management σάς παρέχει τα εργαλεία για να δείτε καθαρά τι συμβαίνει σε κάθε εγκατάσταση, τμήμα, γραμμή παραγωγής, μηχάνημα, και κέντρο κόστους, για να εντοπίσετε όλες τις ανακολουθίες, καθώς συμβαίνουν, και να κάνετε τις αναγκαίες ρυθμίσεις για να αυξήσετε την απόδοση και την κερδοφορία. Επιπλέον ενημερώνει τη Διοίκηση σχετικά με το χρόνο που δαπανάται σε κάθε κέντρο κόστους από κάθε εργαζόμενο για κάθε ανατεθείσα εργασία σε πραγματικό χρόνο.

Οφέλη

• Πιο αποτελεσματική και σαφής διαχείριση των απαιτήσεων σε εργατικό δυναμκό
• Αποτελεσματική τοποθέτηση του κατάλληλου προσωπικού σε κάθε παραγωγική δραστηριότητα (έλεγχος διαθεσιμότητας)
• Το κόστος υπερεργασίας, η ημιτελής εργασία (WIP), καθώς και οι διοικητικές δαπάνες μπορούν τώρα να ελεγχθούν
• Μάθετε το κόστος απασχόλησης για κάθε παραγόμενο προϊόν
• Συμμόρφωση με τους κανονισμούς των σωματείων, της κυβέρνησης, τους εταιρικούς, και των πελατών
• Επίτευξη βέλτιστης αξιοποίησης του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού σας
• Βεβαιωθείτε ότι τα δελτία χρόνου εργασίας είναι ακριβή
• Μείωση του κόστους παραγωγής σας

Δυνατότητες

• Εξασφαλίστε τη μέγιστη παραγωγικότητα χάρη στη σωστή ενημέρωση του προσωπικού σας
• Διαχείριση ρόλων, ευθυνών και προσόντων / κατάταξης προσωπικού
• Βελτιστοποίηση του επιπέδου των απαιτούμενων πόρων και κατανομή τους
• Μείωση της διάρκειας διαδικασιών με τη μέτρηση και τη μείωση του έμμεσου χρόνου, που δεν προσθέτει αξία στο προϊόν
• Αύξηση της απόδοσης στο χώρο παραγωγής αξιοποιώντας καλύτερα το εργατικό δυναμικό
• Βελτίωση του προγραμματισμού του προσωπικού σας με τα σωστά στοιχεία, ώστε οι γραμμές παραγωγής να ξεκινoύν στην ώρα τους
• Αυτοματοποίηση των αιτήσεων αδειών και απουσίας και της διαδικασίας έγκρισής τους
• Bελτίωση της παραγωγικότητας μέσω διαχείρισης των εργασιών, των πληροφοριών κοστολόγησης και του προϋπολογισμού